اي خاكت سرچشمه‌ي هنر اي ايران اي مرز پر گهر
پاينده ماني تو جاودان دور از تو انديشه‌ي بدان
جان من فداي خاك پاك ميهنم اي دشمن ار تو سنگ خاره‌اي من آهنم
دور از تو نيست انديشه‌ام مهر تو چون شد پيشه‌ام
پاينده باد خاك ايران ما در راه تو كي ارزشي دارد اين جان ما
   
   
خاك دشتت بهتر از زر است سنگ كوهت دُرّ و گوهر است
بر گو بي مهر تو چون كنم مهرت از دل كي برون كنم
نور ايزدي هميشه رهنماي ماست تا گردش جهان و دور آسمان به پاست
دور از تو نيست انديشه‌ام مهر تو چون شد پيشه‌ام
پاينده باد خاك ايران ما در را ه تو كي ارزشي دارد اين جان ما
   
   
روشن از تو سرنوشت من ايران اي خرّم بهشت من
جز مهرت در دل نپرورم گر آتش بارد به پيكرم
مهر اگر برون رود تهي شود دلم از آب و خاك و مهر تو سرشته شد گلم
دور از تو نيست انديشه‌ام مهر تو چون شد پيشه‌ام
پاينده باد خاك ايران ما در را ه تو كي ارزشي دارد اين جان ما
   
   
National Anthem National Anthem
   
Map Flag